หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ. 4 ระดับปริญญาโท ปี 2564 (TBC)

ผู้เข้าชม 379 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC452
  • ราคาพิเศษ : 276 บาท
  • ราคาปกติ 290 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ. 4 ระดับปริญญาโท ปี 2564 (TBC)

ISBN .978-616-46368-1-4

พิมพ์เมื่อ :  มกราคม 2564

จำนวน: 360 หน้า

รูปแบบ   : รูปเล่ม สันกาว 

สารบัญ

**วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ด้านการคิดคำนวณและด้านเหตุผล

*แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป                                                                                    

*แนวข้อสอบอนุกรม                                                                                                

*แนวข้อสอบเงื่อนไขภาษา                                                                                         

*แนวข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์                                                                                    

*แนวข้อสอบวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง                                                                           

*แนวข้อสอบสรุปเหตุผล                                                                                           

*แนวข้อสอบการเปรียบเทียบปริมาณข้อมูล                                                                       

*แนวข้อสอบอุปมาอุปไมย                                                                                         

*แนวข้อสอบการเปรียบเทียบสดมภ์                                                                               

**วิชาภาษาไทย ด้านความเข้าใจภาษาและด้านการใช้ภาษา

*การเรียงข้อความ (การเรียงลำดับข้อความ)                                                                             

*การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ (การเติมคำลงในช่องว่าง)                                                         

*การอ่านจับใจความสำคัญ                                                                                                 

*การอ่านและทำความเข้าใจบทความ                                                                             

*ประโยครัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา (การใช้คำฟุ่มเฟือย)                                                

*สำนวน สุภาษิต คำพังเพย                                                                                                 

*การใช้ภาษาไม่รัดกุม (ฟุ่มเฟือย)                                                                                

*การใช้คำไม่ถูกต้อง                                                                                                

*การใช้คำราชาศัพท์                                                                                                

*การเติมคำลงในช่องว่าง        

**วิชาภาษาอังกฤษ

*แนวข้อสอบภาคโครงสร้างหลักไวยากรณ์ (Structure)                                                         

*แนวข้อสอบภาคบทสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation)                                                      

*แนวข้อสอบภาคคำศัพท์ (Vocabulary)                                                                          

*แนวข้อสอบความเข้าใจในการอ่านบทความ (Reading Passages)                                             

*แนวข้อสอบการอ่านจดหมาย (Letter )                                                                         

**วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534                                                       

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          

*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                          

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

*พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                                        

*แนวข้อสอบพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ

ที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                                                               

*พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562                                                                

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562                                                   

*ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                                

*แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                            

*หน้าที่และความรับผิดชอบในการปฎิบัติหน้าที่ราชการ                                                             

*แนวข้อสอบหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ                                          

*พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                                

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539                                                     

*ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 ในส่วนของความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ พร้อมตัวอย่างข้อสอบ

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาคก.) กพ.

Close หน้าต่างนี้
Go Top