หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สนง.ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปี 64 (TBC)

ผู้เข้าชม 386 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC457
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สนง.ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปี 64 (TBC)
ISBN :  - - - 
พิมพ์ปี :  มกราคม 2564 
จำนวนหน้า : 276 หน้า
รูปแบบ : แบบชีท ปกใส เย้บแม็ก 
 
 
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา                                                     

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                 

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                    

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                                       

*พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                                            

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                 

*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                          

*แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

พ.ศ. 2546 และทีแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                               

*นโยบายรัฐบาล                                                                                                        

*ยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                                        

*นโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา                                                           

*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                    

*การวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                       

*การวางแผน                                                                                                           

*การจัดทำแผนงาน โครงการ                                                                                         

*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                          

*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                          

*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                          

*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 4.                                                          

*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                      

*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา / กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Close หน้าต่างนี้
Go Top