หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมธนารักษ์  (TBC)

ผู้เข้าชม 374 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC467
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมธนารักษ์  (TBC)
ISBN :   -- 
พิมพ์ปี : ธันวาคม 2563 
จำนวนหน้า : 272 หน้า
รูปแบบ :  แบบชีท รูปเล่ม ปกใส เย็บแม็ก 
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.
*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562
*ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
*แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561
*ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
*แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
*ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ
*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ
*ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการ
*การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม
*แนวข้อสอบ แนวข้อสอบการเขียนหนังสือราชการ
*แนวข้อสอบ งานธุรการ
*แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.
*แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมธนารักษ์

Close หน้าต่างนี้
Go Top