หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายเเดนภาคใต้ (ศอ.บต.) (TBC)

ผู้เข้าชม 184 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC470
  • ราคาพิเศษ : 247 บาท
  • ราคาปกติ 260 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายเเดนภาคใต้ (ศอ.บต.) (TBC)
ISBN :  978-616-24691-1-4
พิมพ์ปี :   ธันวาคม 2562
จำนวนหน้า : 256 หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม สันกาว

สารบัญ

ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ค่านิยม บทบาทอำนาจหน้าที่ โครงสร้าง                                                  
การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่                                                                                    
พฤติกรรมองค์การ                                                                                                     
มนุษยสัมพันธ์และการทำงานเป็นทีม                                                                                
การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์                                                       
การวางแผน                                                                                                           
การบริหาร                                                                                                             
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                                                                                           
เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551                                   
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. การบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553                           
นโยบายของรัฐบาล                                                                                                    
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)                                                                
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12(พ.ศ.2560-2564)                                         
ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้                                            
เจาะข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                        
เจาะข้อสอบ การบริหารและทรัพยากรบุคคลภาครัฐ                                                      
เจาะข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                  
เจาะข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                  
เจาะข้อสอบ การบริหาร    

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายเเดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top