หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี64 (TBC)

ผู้เข้าชม 507 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC483
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี64  (TBC)
ISBN :  978-616-46361-3-2
พิมพ์ปี :  มีนาคม 2564
จำนวนหน้า : 275 หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม สันกาว 
 
สารบัญ

*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน

และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547                                                        

*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน

และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2561                                           

*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน

และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4. พ.ศ. 2561      

*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2563              

*แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2563                                                                                                 

*พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561                                                                   

*พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561                                                              

*พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                        

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                               

*ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561         

*หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ                                                                         

*แนวข้อสอบ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและ

นโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561                                                                                   

*ความรู้เกี่ยวกับบัญชี                                                                                                   

*การจัดทำรายงานทางการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงิน                                                        

*หลักการจำแนกประเภทรายจ่าย                                                                                      

*แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.                                                                                                

*แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.                                                                                                

*แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3.                                                                                                

*แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 4.                                                                                                

*แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 5.    

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Close หน้าต่างนี้
Go Top