หมวดสินค้าหลัก

เจาะข้อสอบ 1,500 ข้อ ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป ข้าราชการท้องถิ่น ครบ 4 วิชา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 63 (SF)

ผู้เข้าชม 415 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : SF130
  • ราคาพิเศษ : 284 บาท
  • ราคาปกติ 299 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

เจาะข้อสอบ 1,500 ข้อ ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป ข้าราชการท้องถิ่น ครบ 4 วิชา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 63 (SF)

พิมพ์     : กรกฎาคม 2563

จำนวน  : 379   หน้า

รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน

*** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ **

เตรียมสอบ ท้องถิ่น รวมแนวข้อสอบ กว่า... 1,500ข้อ

สารบัญ

ทุกตำแหน่งต้องใช้สอบ 

      1. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล
          + ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์
               - วิสัยทัศน์ : ยุทธศาสตร์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
               - โครงสร้างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
               - การปกครองท้องถิ่น หลักธรรมาภิบาล หลักสิทธิมนุษยชน สังคม
               - แนวข้อสอบหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
               - สรุป ประเด็นสำคัญ - แนวข้อสอบ โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 
               - สรุป - แนวข้อสอบ แผนพัมนาเศรษฐกิจและสังคมแ่งชาติ ฉบับที่ 12
               - สรุป - แนวข้อสอบ ประเด็นสำคัญ
         + ความสามาถในการหาแนวโน้มหรือเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูล หรือ สมมติฐาน
               - อนุกรม เวลา : สรุป วิธีคิด - แก้โจทย์ พร้อมแนวข้อสอบ
               - คณิตศาสตร์ทั่วไป : สรุป วิธีคิด - แก้โจทย์ - สรุป สูตร - แนวข้อสอบ
               - การวิเคราะห์ข้อมูลเพียงพอ : สรุป วิธีคิด - แก้โจทย์ - พร้อมแนวข้อสอบ
               - การวิเคราะห์ปริมาณสดมภ์ : สรุป วิธีคิด - แก้โจทย์  - พร้อมเฉลยแนวข้อสอบ 
               - การวิเคราะห์ข้อมูล - สรุป วิธีคิด - แก้โจทย์ พร้อมแนวข้อสอบ 
          + ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่น
                - อุปมา - อุปไมย : สรุปวิธีคิด - พร้อมแนวข้อสอบ 
                - เงื่อนไข ภาษา - สรุปความจากภาษา : สรุปหลักคิด - พร้อมแนวข้อสอบ 
                - เงื่อนไขสัญลักษณ์ - สรุปความจากสัญลักษณ์ - พร้อมแนวข้อสอบ
          + ความสามารถในการสรุปความ หรือ จับประเด็นในข้อความหรือเรื่อวราว
                - ตรรกศาสตร์ - วิธีคิดสรุปความ : สรุปหลักการ - พร้อมข้อสอบ 
      2. วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
                2.1 สรุป พร้อมแนวข้อสอบ - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖0
                2.2 สรุป พร้อมแนวข้อสอบ - พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
                2.3 สรุป พร้อมแนวข้อสอบ - พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเิ่มเติม
                2.4 สรุป พร้อมแนวข้อสอบ - พรบ.เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
                2.5 สรุป พร้อมแนวข้อสอบ - พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗
                2.6 สรุป พร้อมแนวข้อสอบ - พรบ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.๒๕๔๒
                2.7 สรุป พร้อมแนวข้อสอบ - พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
                2.8 สรุป พรอ้มแนวข้อสอบ - พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
                2.9 พรก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖
                2.10 พรบ.ว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
                2.11 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
        3. วิชาภาษาไทย
            + การใช้ภาษา
                - สรุป พร้อมแนวข้อสอบ - การเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา 
                   แนวข้อสอบ - แบบที่ 1
                   แนวข้อสอบ - แบบที่ 2
                - สรุป พร้อมแนวข้อสอบ - การเรียงประโยคข้อความ
                - ความสามารถในการใช้คำหรือ กลุ่มคำ 
                   สรุปการใช้คำ ให้ตรงตามความหมาย
                   แนวข้อสอบ การเติมคำ - การใช้กลุ่มคำ - การสะกดคำ - การอ่านคำ
             + ความเข้าใจภาษา
                  สรุป หลักการคิด - แนวข้อสอบ การวิเคราะห์บทความสั้น - การสะกดคำ - การอ่านคำ
          4. วิชาภาาาอังกฤษ 
               + รวมแนวข้อสอบพร้อมเฉลยละเอียด ชุดที่ 1 
               + รวมแนวข้อสอบพร้อมเฉลยละเอียด ชุดที่ 2
               + รวมแนวข้อสอบพร้อมเฉลยละเอียด ชุดที่ 3
               + รวมแนวข้อสอบพร้อมเฉลยละเอียด Conversation
               + รวมแนวข้อสอบพร้อมเฉลยละเอียด Letter
             
              
        
SHEET FOR G

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Close หน้าต่างนี้
Go Top