หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ มาตรฐานวิชาชีพครู 11 มาตรฐาน (TBC)

ผู้เข้าชม 166 ครั้ง
 • รหัสสินค้า : TBC495
 • ราคาพิเศษ : 266 บาท
 • ราคาปกติ 280 บาท ลด 5%
 • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ มาตรฐานวิชาชีพครู 11 มาตรฐาน ปี 64 (TBC)
ISBN :  978-616-46361-0-1
พิมพ์ปี : กุมภาพันธ์ 2564 
จำนวนหน้า : 304 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม สันกาว
 
 
สารบัญ

มาตรฐานที่ 1  ความเป็นครู                                                                                                                             

 • ความสำคัญของวิชาชีพครู บทบาทหน้าที่ ภาระงานของครู
 • พัฒนาการของวิชาชีพครู
 • คุณลักษณะของครูที่ดี
 • การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู
 • การเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถภาพความเป็นครู
 • การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็นผู้นำทางวิชาการ
 • เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
 • แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 1

มาตรฐานที่ 2 ปรัชญาการศึกษา

 • ปรัชญา แนวคิดทฤษฎีการศึกษา
 • แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 2

มาตรฐานที่ 3 ภาษาและวัฒนธรรม

 • ภาษาไทยสำหรับครู
 • วัฒนธรรม

มาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู                                                                                                                  

 • จิตวิทยาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการมนุษย์
 • จิตวิทยาการศึกษา
 • จิตวิทยาการแนะแนวและให้คำปรึกษา
 • แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 4

มาตรฐานที่ 5 หลักสูตร                                                                                                                    

 • ประวัติความเป็นมาและระบบการจัดการศึกษาไทย
 • วิสัยทัศน์และแผนพัฒนาการศึกษาไทย
 • ทฤษฎีหลักสูตร
 • มาตรฐานและมาตรฐานช่วงชั้นของหลักสูตร
 • การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
 • ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร 1
 • แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 5

มาตรฐานที่ 6 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน                                                                           

 • ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน
 • รูปแบบการเรียนรู้และการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
 • การออกแบบและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
 • การบูรณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้
 • การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนร่วม
 • เทคนิคและวิทยาการจัดการเรียนรู้
 • การใช้และการผลิตสื่อและการพัฒนานวัตกรรมในการเรียนรู้
 • การจัดการเรียนรู้แบบยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
 • ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ
 • ภาวะผู้นำทางการศึกษา
 • การคิดอย่างเป็นระบบ
 • การเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร
 • มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร
 • การติดต่อสื่อสารในองค์กร
 • การบริหารจัดการชั้นเรียน
 • การทำงานเป็นทีม
 • การจัดโครงการฝึกอาชีพ
 • การจัดระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ
 • การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน
 • แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 6

มาตรฐานที่ 7 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้                                                                                                               

 • ทฤษฎีการวิจัย
 • ประเภทและรูปแบบการวิจัย
 • การออกแบบการวิจัย
 • กระบวนการวิจัย
 • สถิติเพื่อการวิจัย
 • แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 7

มาตรฐานที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา                                                         

 • แนวคิดทฤษฎี เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
 • เทคโนโลยีและสารสนเทศ
 • การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศ
 • แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้
 • การออกแบบ การสร้าง การนำไปใช้การประเมินและการปรับปรุงนวัตกรรม
 • แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 8

มาตรฐานที่ 9 การวัดและประเมินผลการศึกษา                                                                                          

 • หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
 • การประเมินตามสภาพจริง
 • การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน
 • การประเมินภาคปฏิบัติ
 • การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม
 • แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 9

มาตรฐานที่ 10 การประกันคุณภาพการศึกษา

 • การประกันคุณภาพการศึกษาในประเทศไทย
 • มาตรฐานการศึกษาชาติ
 • อุดมการณ์และหลักการในการจัดการศึกษาของชาติ
 • ระบบคุณภาพ
 • การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
 • การประเมินภายในสถานศึกษา
 • แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 10

มาตรฐานที่ 11 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม
 • การพัฒนาและการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม
 • หลักธรรมในศาสนาพุทธเพื่อปลูกฝังความศรัทธาในวิชาชีพครู
 • จรรยาบรรณของวิชาชีพครู
 • แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 11
จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด เตรียมสอบข้าราชครู ครูผู้ช่วย ทุกสังกัด ภาค. ก+ข (ครู กทม. สพฐ. ท้องถิ่น)

Close หน้าต่างนี้
Go Top