หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 64 (TBC)

ผู้เข้าชม 320 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC505
  • ราคาพิเศษ : 266 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 64 (TBC)
ISBN : 978-616-46362-1-7
พิมพ์ปี :   กุมภาพันธ์ 
จำนวนหน้า : 287 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม สันกาว 
 
สารบัญ 

*พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

*เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 

*เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

*เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

*เจาะข้อสอบประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์

*เจ่าะข้อสอบประมวลกฏหมายอาญา

*ความรู้เกี่ยวกับดำเนินการทางวินัยและทางคดีต่างๆ การสอบสวน ข้อเท็จจริง การบันทึการสอบสวน การติดตามหลักฐาน การสืบพยาน เป็นต้น

*เจาะข้อสอบ กฏหมายลักษณะพยาน

*พระราบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542

*รวมข้อสอบนิติกร สว่นท้องถิ่น

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Close หน้าต่างนี้
Go Top