หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (TBC)

ผู้เข้าชม 290 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC507
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (TBC)
ISBN :  978-616-46361-5-6
พิมพ์ปี :  มีนาคม 2564
จำนวนหน้า : 273 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม สันกาว
 

สารบัญ

*พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561                                                           

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561                                       

*พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561                                                                    

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561                                                                  

*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน

และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547                                                        

*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน

และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2561                                           

*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน

และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4. พ.ศ. 2561     

*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563             

*แนวข้อสอบ ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2563        

*ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561           

*หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ                                                                         

*แนวข้อสอบ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

พ.ศ. 2561                                                                                                               

*ความรู้เกี่ยวกับ การวิเคราะห์ข้อมูล ด้านการเงิน การคลัง                                                                   

*การวิเคราะห์โครงสร้างทางการเงินทุน โครงสร้างเงินทุน                                                          

*ความรู้ด้านพัสดุ                                                                                                       

*ความรู้ด้านการงบประมาณ                                                                                           

*แนวข้อสอบ การวิเคราะห์ด้านการเงิน                                                                         

*แนวข้อสอบ การพัสดุ                                                                                           

*แนวข้อสอบ การคลัง ชุดที่ 1                                                                                   

*แนวข้อสอบ การคลัง ชุดที่ 2                                                                                   

*แนวข้อสอบ เศรษฐศาสตร์         

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Close หน้าต่างนี้
Go Top