หมวดสินค้าหลัก

คู่มือ+ข้อสอบ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ส่วนท้องถิ่น ปี 64  (TBC)

ผู้เข้าชม 591 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC512
  • ราคาพิเศษ : 304 บาท
  • ราคาปกติ 320 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือ+ข้อสอบ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ส่วนท้องถิ่น ปี 64  (TBC)
ISBN :    978-616-46363-4-7
พิมพ์ปี :     มีนาคม 2564 
จำนวนหน้า : 464 หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่มสันกาว 
 
สารบัญ 

*วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคระห์และสรุปเหตุผล (30 คะแนน)

-เจาะข้อสอบประเทศไทย 4.0

-เจาะข้อสอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

-แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564

-สาระสำคัญนโยบายที่รัฐควรทราบ

-นโยบายกระทรวงมหาดไทย

-เราชนะที่ควรทราบ

-เงื่อนไขภาษา

-เงื่อนไขสัญลักษณ์

-อุปมา-อุปไมย

-อนุกรม

-การวิเคราะห์ข้อมูล

-คณิตศาสตร์ ทั่วไป

-การหาค่าที่อยู่ระหว่างกลางของคำ แบบจัดเข้าพวก แบบไม่เข้าพวก

-แบบสรุปความทางตรรกศาสตร์

-มิติสัมพันธ์

*วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)

-ข้อมูลทั่วไปที่ชอบนำมาออกข้อสอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

-เจาะข้อสอบรัฐธรรมนูยแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ2560 ในส่วนที่เกี่ยวกับการสอบทอ้งถิ่น

-เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8

-เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2552

-เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 14 พ.ศ.2562

-เจาะข้อสอบ พ.ร.บ สภาตำบลและองค์การบริหารสว่นตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562

-เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549

-เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562

-เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ชุดที่ 1

-เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ชุดที่ 2

-เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560

-วิชาภาษาไทย (คะแนน 20 คะแนน)

-เจาะข้อสอบการสะกดคำ / การใช้คำที่ไม่ถูกต้อง/การใช้คำราชาศัพท์/การเติมคำลงในช่องว่าง

-เจาะข้อสอบการทำความเข้าใจบทความ

-หลักการทำข้อสอบตีความ/การเรียงลำดับข้อความ พร้อมเจาะข้อสอบ

*วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 20 คะแนน)

-สรุปหลักไวยากรณ์ที่น่าออกสอบ และเจาะข้อสอบ

-เจาะข้อสอบการสนทนา conversation

-เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 

-เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2

-เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3

-เจาะข้อสอบเรื่องการอ่านเนื้อเรื่อง

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Close หน้าต่างนี้
Go Top