หมวดสินค้าหลัก

รวมข้อสอบ 700ข้อ นักวิชาการเงินและบัญชีฯ ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ปี64 (NV)

ผู้เข้าชม 357 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NV962
  • ราคาพิเศษ : 219 บาท
  • ราคาปกติ 230 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
รวมข้อสอบ 700ข้อ นักวิชาการเงินและบัญชีฯ ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ปี64 (NV)
พิมพ์ : มีนาคม 2564
จำนวน : 231 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่ม เย็บแม็ก ปกใส
 
สารบัญ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการฯ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันฯ
รวมข้อสอบ 700ข้อ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
                                 ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564
 ส่วนที่ 1 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561
 ส่วนที่ 2 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ.2561
 ส่วนที่ 3 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 ส่วนที่ 4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่านเงิน การเก็บรักษาเงิน
               และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 ส่วนที่ 5 ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
 ส่วนที่ 6 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ.2561
 ส่วนที่ 7 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ การบันทึกบญชี การจัดทำทะเบียน
               และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วันที่ 20 มีนาคม 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 ส่วนที่ 8 ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ และจัดทำงบการเงินประจำวัน
ส่วนที่ 9 ความรู้เกี่ยวกับงานตาม "ลักษณะงานที่ปฏิบัติ" ของตำแหน่งที่สมัครสอบ
จัดทำโดย... กลุ่มนักวิชาการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Close หน้าต่างนี้
Go Top