หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 64 (TBC)

ผู้เข้าชม 342 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC515
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 64 (TBC)
ISBN :    978-616-46362-6-2
พิมพ์ปี :     มีนาคม 2564 
จำนวนหน้า : 275 หน้า
รูปแบบ :    รูปเล่ม สันกาว
สารบัญ 

*พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                                        

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3 พ.ศ. 2562                                                                                       

*พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539                                               

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                     

*พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562                            

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562       

*พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535                   

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ของบ้านเมือง พ.ศ. 2535                                                                                               

*พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535                                                                        

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535                                                      

*พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพ.ศ. 2560                                                                

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพ.ศ. 2560                                             

*พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัดพ.ศ. 2542                                                                        

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542                                                           

*พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522                                                                         

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558                                                                                                    

*การจัดระเบียบของตลาดสด                                                                                          

*การจัดระเบียบ หาบเร่แผงลอย จุดผ่อนผัน จุดทบทวนจุดกวดขันพิเศษ จุดห้ามขายเด็ดขาดเด็ดขาด  

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Close หน้าต่างนี้
Go Top