หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 64 (TBC)

ผู้เข้าชม 118 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC527
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 64 (TBC)
ISBN :  978-616-4632-2-4
พิมพ์ปี :    มีนาคม 2564 
จำนวนหน้า : 272 หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม สันกาว 
 
สารบัญ 

*พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535                                                                        

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560                 

*พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558                                                                              

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558                                                            

*พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550                                                                       

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553      

*พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522                                                                      

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562               

*พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535                  

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                              

*การส่งเสริมสุขภาพ                                                                                                    

*การเฝ้าระวังโรค                                                                                                       

*บริหารงานสาธารณสุขเบื้องต้น การวางแผนงาน/โครงการทางด้านสาธารณสุข                                 

*การจัดทำฐานข้อมูลสาธารณสุข                                                                                      

*การมีส่วนร่วมของประชาชน                                                                                          

*ความรู้เกี่ยวกับอนามัยชุมชน                                                                                          

*แนวข้อสอบหลักระบาดวิทยาและหลักสถิติเบื้องต้น                                                             

*แนวข้อสอบโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมและ

หลักการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ                                                                    

*แนวข้อสอบ สาธารณสุข ชุดที่ 1.                                                                                

*แนวข้อสอบ สาธารณสุข ชุดที่ 2.                                                                                

*แนวข้อสอบ สาธารณสุข ชุดที่ 3. 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Close หน้าต่างนี้
Go Top