หมวดสินค้าหลัก

รวมข้อสอบ 900ข้อ นิติกร สำนักงานประกันสังคม ใหม่ล่าสุดปี 64 (NV)

ผู้เข้าชม 111 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NV967
  • ราคาพิเศษ : 247 บาท
  • ราคาปกติ 260 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
รวมข้อสอบแบบปรนัย 900ข้อ นิติกร สำนักงานประกันสังคม ใหม่ล่าสุดปี 64 (NV)
พิมพ์เมื่อ :  เมษายน 2564 
ISBN : -
รูปแบบ : เข้าเล่ม เย็บแม็ก ปกใส
จำนวน 263 หน้า 
 
ประกาศ สำนักงานประกันสังคม เรื่อง รับสมัครฯ
     รวมข้อสอบ 900 ข้อ นิติกร สำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2564
     1. การทดสอบทางจิตวิทยา
     2. ความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
         ส่วนที่ 1 วิชาความรู้ความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์ฯและสรุปเหตุผล
                       โดยการสรุปความ หรือจับประเด็นในข้อความ หรือ เรื่องราว
                        และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
         ส่วนที่ 2 วิชาภาษาไทย
         ส่วนที่ 3 วิชาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักของสำนักงานประกันสังคม
                        1. พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
                        2. พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
         ส่วนที่ 4 วิชาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ
                        1. กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
                        2. กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
         ส่วนที่ 5 วิชาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
                        1. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
                        2. กฎหมายอาญา
 
เแลยข้อสอบ 900 ข้อ นิติกร สำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2564   
 
จัดทำโดย... กลุ่มนักวิชาการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สำนักงานประกันสังคม

Close หน้าต่างนี้
Go Top