หมวดสินค้าหลัก

รวมข้อสอบ 700ข้อ นิติกรปฏิบัติการ ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ใหม่ล่าสุดปี 2564 (NV)

ผู้เข้าชม 299 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NV968
  • ราคาพิเศษ : 228 บาท
  • ราคาปกติ 240 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
รวมข้อสอบ 700ข้อ นิติกรปฏิบัติการ ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ใหม่ล่าสุดปี 2564 (NV)
พิมพ์เมื่อ :  เมษายน 2564 
ISBN : -
รูปแบบ : เข้าเล่ม เย็บแม็ก ปกใส
จำนวน 263 หน้า 
 
ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันฯ
     รวมข้อสอบ 700 ข้อ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติกาาร
      ข้าราชการ / พนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2564
         ส่วนที่ 1 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
         ส่วนที่ 2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
         ส่วนที่ 3 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
         ส่วนที่ 4 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
         ส่วนที่ 5 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
         ส่วนที่ 6 ประมวลกฎหมยแพ่งและพาณิชย์
         ส่วนที่ 7 ประมวลกฎหมายอาญา
         ส่วนที่ 8 ความรู้เกี่ยวกับงานการดำเนินการทางวินัย และทางคดีต่างๆ
                       1. การสอบสวนข้อเท็จจริง
                       2. การบันทึกการสอบสวน
                       3. การติดตามหลักฐาน
                       4.การสืบพยาน
         ส่วนที่ 9 ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
                       1. การออกจากราชการ การอุทธรณ์ การร้องทุกข์
                       2. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
                       3. กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
 
เแลยข้อสอบ 700 ข้อ นิติกร ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ประจำปี 2564   
 
จัดทำโดย... กลุ่มนักวิชาการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Close หน้าต่างนี้
Go Top