หมวดสินค้าหลัก

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น แนวข้อสอบสรุปเนื้อหาพร้อมเฉลย (CA)

ผู้เข้าชม 299 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : CA026
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 250 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น แนวข้อสอบสรุปเนื้อหาพร้อมเฉลย (CA)
ISBN : 978-616-380-115-9
จำนวนหน้า : 235
พิมพ์ :    เมษายน 2564 
รูปเล่ม : รูปเล่ม สันกาว
 
**** พร้อมส่งแบบรูปเล่มเท่านั้น ไม่มีบริการแบบไฟล์ PDF E-BOOK ****
 
สารบัญ
→ การจัดการบริหารงานทั่วไป
→  การบริหารคืออะไร
→  การบริหารงานบุคคล
→  การจัดการบริหารสำนักงานสมัยใหม่
→  บทบาทของสำนักวาน
→  การวางแผนคืออะไร
→  แนวข้อสอบการจัดการบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1
→  แนวข้อสอบการจัดการบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2
→  แนวข้อสอบ ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
→  แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่น
      (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
→  แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการจัดงานรัฐพิธี หรืองานราชพิธี
→  แนวข้อสอบ เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และการบริหารงบประมาณ
      การบริหารแผนปฏิบัติราชการ ชุดที่ 1
→  แนวข้อสอบ เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และการบริหารงบประมาณ
      การบริหารแผนปฏิบัติราชการ ชุดที่ 2
→  แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
→  สรุปสาระสำคัญพระราชกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
→  แนวข้อสอบ พระราชกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง พ.ศ.2542
→  แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
→  แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 
**** พร้อมส่งแบบรูปเล่มเท่านั้น ไม่มีบริการแบบไฟล์ PDF E-BOOK ****
 
จัดทำโดย...สถาบันวิชาการ แคมปัส อาคาเดมี

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Close หน้าต่างนี้
Go Top