หมวดสินค้าหลัก

รวมข้อสอบ 700ข้อ นักจัดการงานทั่วไป ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ใหม่ล่าสุดปี 2564 (NV)

ผู้เข้าชม 241 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NV969
  • ราคาพิเศษ : 190 บาท
  • ราคาปกติ 200 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
รวมข้อสอบ 700ข้อ นักจัดการงานทั่วไป ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ใหม่ล่าสุดปี 2564 (NV)
พิมพ์เมื่อ :  เมษายน 2564 
ISBN : -
รูปแบบ : เข้าเล่ม เย็บแม็ก ปกใส
จำนวน 204 หน้า 
 
ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันฯ
     รวมข้อสอบ 700 ข้อ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
     กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2564
         ส่วนที่ 1 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
                       องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
         ส่วนที่ 2 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
         ส่วนที่ 3 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
         ส่วนที่ 4 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
         ส่วนที่ 5 ความรู้เกี่ยวกับประชุมสภาท้องถิ่น (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
                      ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
         ส่วนที่ 6 ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารงบประมาณ
                       การบริหารแผนปฏิบัติราชการ การบริหารอาคารสถานที่ การจัดระบบงาน
                      6.1 การบริหารทรัพยากรบุคคล
                      6.2 การบริหารงบประมาณ
                      6.3 การบริหารแผนปฏิบัติราชการ
                      6.4 การบริหารอาคารสถานที่
                      6.5 การจัดระบบงาน
         ส่วนที่ 7 ความรู้เกี่ยวกับการจัดงานรัฐพิธีหรืองานราชพิธี
         ส่วนที่ 8 ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
                       ของตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
                      8.1 การบริหารงานการประชุม
                      8.2 การเลขานุการ
                      8.3 การจัดทำรายงาน การติดตามงานและสรุปงาน
                      8.4 การปฏิบัติงานด้านการเก็บ บันทึก รวบรวมข้อมูลสถิติ เก็บรักษา
                            รับ-ส่งข้อมูล
                      8.5 งานสารสนเทศ
                      8.6 การฝึกอบรม ประชุม สัมมนา
 
เฉลยข้อสอบ 700 ข้อ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ประจำปี 2564   
 
จัดทำโดย... กลุ่มนักวิชาการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Close หน้าต่างนี้
Go Top