หมวดสินค้าหลัก

รวมข้อสอบ 800ข้อ นักวิเคราะห์นโยบายฯ ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ใหม่ล่าสุดปี 2564 (NV)

ผู้เข้าชม 295 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NV970
  • ราคาพิเศษ : 219 บาท
  • ราคาปกติ 230 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
รวมข้อสอบ 800ข้อ นักวิเคราะห์นโยบายฯ ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ใหม่ล่าสุดปี 2564 (NV)
พิมพ์เมื่อ :  เมษายน 2564 
ISBN : -
รูปแบบ : เข้าเล่ม เย็บแม็ก ปกใส
จำนวน 228 หน้า 
 
ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันฯ
     รวมข้อสอบ 800 ข้อ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
                                        กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2564
         ส่วนที่ 1 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
                       องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
         ส่วนที่ 2 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
         ส่วนที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนา 
                       (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสาน
                        แผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562)
         ส่วนที่ 4 ความรู้เกี่ยวกับวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                        (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
                         องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563)
         ส่วนที่ 5 ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
         ส่วนที่ 6 ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
         ส่วนที่ 7 ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์
                       นโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม และสถานณ์เศรษฐกิจการเมือง และสังคม
         ส่วนที่ 8 ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำกระบวนงานของการพัฒนาคุณภาพ
                       การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
         ส่วนที่ 9 ความรู้เกี่ยวกับงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติองตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
                       1. นโยบายและแผนงาน
                       2. การจัดทำแผน โครงการ
                       3. การบริหารแผนงาน โครงการ
                       4. การติดตามประเมินผลนโยบาย โครงการ
                       5. ความรู้ทั่วไปและเหตุการณ์ปัจจุบัน
 
 
เฉลยข้อสอบ 800 ข้อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564   
 
จัดทำโดย... กลุ่มนักวิชาการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Close หน้าต่างนี้
Go Top