หมวดสินค้าหลัก

คู่มือพิชิต ภาค ก ท้องถิ่น สรุปเนื้อหา+ข้อสอบปีล่าสุด ฉบับสานฝัน (SG)

ผู้เข้าชม 368 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : SG012
  • ราคาพิเศษ : 474 บาท
  • ราคาปกติ 499 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือพิชิต ภาค ก ท้องถิ่น สรุปเนื้อหา+ข้อสอบปีล่าสุด ฉบับสานฝัน (SG)
ISBN  978-616-485-793-3
พิมพ์ปี เมษายน 2564 
จำนวน 426 หน้า
เขียนโดย อาจารย์เป้ ชลสิทธิ์ ชาญนุชิต
 
 
♥ สรุปเข้มทุกเนื้อหา เข้าใจง่าย
♥ เทคนิคพิชิตข้อสอบฉับไว
♥ ข้อสอบปีล่าสุด พร้อมเฉลย 
 
 
สาระสำคัญประกอบด้วย
     วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์สรุปเหตุผล
       - อนุกรม    - คณิตศาสตร์   - สถิติ    - สรุปความ    - อุปมาอุปไมย
     วิชาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติราชการ
       - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
       - พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.. 2534
       - กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ฉบับ : อบจ. อบต. ดทศบาล และ เมืองพัทยา
       - พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
       - พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
       - พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจรณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
       - พ.ร.ฏ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2526
       - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
     วิชาภาษาไทย
     วิชาภาษาอังกฤษ
 
จัดทำโดย... อาจารย์เป้ ชลสิทธิ์ ชาญนุชิต

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Close หน้าต่างนี้
Go Top