หมวดสินค้าหลัก

ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ทุกตำแหน่งต้องสอบ ถูกต้องตรงตามหลักสูตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ( กสถ. ) (CA)

ผู้เข้าชม 242 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : CA027
  • ราคาพิเศษ : 266 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ทุกตำแหน่งต้องสอบ ถูกต้องตรงตามหลักสูตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ( กสถ. ) (CA)
ISBN : 978-616-380-0749
จำนวนหน้า : 289
พิมพ์ :    เมษายน 2564 
รูปเล่ม : รูปเล่ม สันกาว
 
**** พร้อมส่งแบบรูปเล่มเท่านั้น ไม่มีบริการแบบไฟล์ PDF E-BOOK ****
 
สารบัญ
→ วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์สรุปเหตุผล
     ความสามารถในการสรุปความ หรือ จับประเด็นในข้อความหรือ เรื่องราว
     ความในการวิเคราะ์เหตุการณ์ หรือ สรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม เช่น หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     โมเดลเศรษฐกิจปะเทศไทย 4.0 หรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป็นต้นไป
→  วิชาความรู้พิ้นฐานในการปฏิบัติราชการ
      รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
      พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
      พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
      พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
      พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
      พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542
      พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้อง์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
      พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
      พ.ร.ก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธรการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
      พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติของทางราชการ พ.ศ. 2558
      ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
→  วิชาภาษาไทย
→  วิชาภาษาอังกฤษ
 
**** พร้อมส่งแบบรูปเล่มเท่านั้น ไม่มีบริการแบบไฟล์ PDF E-BOOK ****
 
จัดทำโดย...สถาบันวิชาการ แคมปัส อาคาเดมี

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Close หน้าต่างนี้
Go Top