หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สตง. ปี 64 (TBC)

ผู้เข้าชม 81 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC563
  • ราคาพิเศษ : 266 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สตง. ปี 64 (TBC)
ISBN :  978-616-46365-7-6
พิมพ์ปี :    เมษายน 2564 
จำนวนหน้า : 296  หน้า
รูปแบบ :    รูปเล่มสันกาว 
 
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน                                                                          

*พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561                                   

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561                          

*พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561                                                           

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561                                                   

*พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547                                                                           

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547                                                                  

*พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543                                                                               

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ. 2543                                                                       

*พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491                                                                                      

*พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561                                                                    

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561                                                           

*แนวข้อสอบ ประมวลรัษฎากร                                                                                    

*มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ                                                            

*แนวข้อสอบ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ     

*ความรู้เกี่ยวกับการสอบบัญชี                                                                                         

*มาตรฐานการสอบบัญชี                                                                                               

*มาตรฐานการสอบทาน                                                                                                         

*มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น                                                                                                

*มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง                                                                                                

*มาตรฐานการรายงานทางการเงิน                                                                                    

*มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ                                                                                        

*หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานการสอบบัญชี                                                                              

*ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเรื่อง ข้อกำหนดทางจริยธรรมเจ้าหน้าที่และบุคลากรอื่นของ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน                                                                                          

*ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเรื่อง หลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน              

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ                                                        

*แนวข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 1.                                                                                       

*แนวข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 2.  

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.การตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top