หมวดสินค้าหลัก

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สรุปเนื้อหา+ชุดข้อสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (GB)

ผู้เข้าชม 520 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : GB019
  • ราคาพิเศษ : 266 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สรุปเนื้อหา+ชุดข้อสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (GB)
ISBN :978-616-216-961-8
พิมพ์ปี :   เมษายน 2564 
จำนวนหน้า : 255 
 
สารบัญ
♥ การวิเคราะห์นโยบายและแผน
♥ ขั้นตอนในการกำหนดนโยบาย  (Process of Prolicy Planning)
♥ การตัดสินใจของผู้บริหาร 
♥ ความหมายของการวางแผน
♥ วิธีการวางแผน
♥ ความหมายและความสำคัญของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
♥ การศึกษานโยบายโดยการวิเคราะห์
♥ ข้อแตกต่าง ระหว่างการวางแผนกลยุทธ์ กับการวางแผนทั่วไป
♥ องค์ประกอบหลักในการวางแผนกลยุทธ์
♥ แนวข้อสอบนโยบายและแผน ชุดที่ 1.
♥ แนวข้อสอบนโยบายและแผน ชุดที่ 2.
♥ แนวข้อสอบนโยบายและแผน ชุดที่ 3.
♥ แนวข้อสอบนโยบายและแผน ชุดที่ 4.
♥ แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
♥ แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผน
   และประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562
♥ ความรู้เกี่ยวกับนโยบายแห่งรัฐและนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ
   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564
   การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ โครงการติดตามและประเมินผล และการบริหารจัดการ
♥ แนวข้อสอบ พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
♥ แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการจัดทำกระบวนงานของการพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
♥ แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
♥ แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
♥ แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 12
 
จัดทำโดย...สถาบันวิชาการ ตำราทอง

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Close หน้าต่างนี้
Go Top