หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ปี 64 (TBC)

ผู้เข้าชม 386 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC578
  • ราคาพิเศษ : 230 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ปี 64 (TBC)
ISBN :   --- 
พิมพ์ปี :    เมษายน 2564 
จำนวนหน้า : 275  หน้า
รูปแบบ :  แบบชีท รูปเล่มปกใส เย็บแม็ก 
 
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน                                                                        

*แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                                                  

*ความรู้เกี่ยวกับนโยบายแห่งรัฐ                                                                                       

*การปฏิรูปประเทศ                                                                                                    

*ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2563                

*พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                                             

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540                                    

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526                                                     

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                          

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552                               

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560                                                                            

*ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544                                                     

*แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 

*การแปลบทความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และ จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ                              

**ความรู้เกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์

*การเขียน คำกล่าวเปิดการประชุม เป็นภาษาอังกฤษ                                                               

*การเขียนหนังสือขอบคุณในโอกาสต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ                                                         

*รูปแบบหนังสือราชการภาษาอังกฤษ                                                                                 

*การพัฒนาสมรรถนะของนักวิเทศสัมพันธ์                                                                            

*แนวข้อสอบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ                                                                       

*แนวข้อสอบ( Structure ) โครงสร้างและไวยากรณ์                                                            

*แนวข้อสอบภาค คำศัพท์ (Vocabulary)                                                                         

*แนวข้อสอบการอ่านบทความ  (Reading Comprehension)                                                     

*รวมแนวข้อสอบ                                                                                                   

*แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง                                                                         

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์           

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน

Close หน้าต่างนี้
Go Top