หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 64 (TBC)

ผู้เข้าชม 82 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC600
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 64 (TBC)
ISBN :  -- 
พิมพ์ปี :  พฤษภาคม 2564 
จำนวนหน้า : 271  หน้า
รูปแบบ :   ปกใส เย็บแม็ก แบบชีท 
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข                                                                 

*ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข                                                                                 

*แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข                                                                 

*พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535                                                                        

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560                 

*พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558                                                                              

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558                                                            

*พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550                                                                       

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553      

*หลักระบาดวิทยาและการควบคุมโรค                                                                                

*การเฝ้าระวังโรค                                                                                                       

*การบริหารงานสาธารณสุข                                                                                            

*อนามัยสิ่งแวดล้อมและการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ                                                        

*การส่งเสริมสุขภาพ                                                                                                    

*ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (health Literacy)                                                                          

*การวิจัยทางด้านสาธารณสุขและการติดตามประเมินผล                                                           

*ความรู้เกี่ยวกับอนามัยชุมชน                                                                                          

*การจัดทำฐานข้อมูลสาธารณสุข                                                                                      

*การมีส่วนร่วมของประชาชน                                                                                          

*ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ                                                                              

*ความรู้เรื่องวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19                                                                              

*แนวข้อสอบหลักระบาดวิทยาและหลักสถิติเบื้องต้น                                                             

*แนวข้อสอบ สาธารณสุข ชุดที่ 1.                                                                                

*แนวข้อสอบ สาธารณสุข ชุดที่ 2.                                                                                

*แนวข้อสอบ สาธารณสุข ชุดที่ 3.                                                                                

*แนวข้อสอบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง                                                                          

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                             

 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข / กระทรวงสาธารณสุข

Close หน้าต่างนี้
Go Top