หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นายทหารสัญญาบัตร ประจำแผนกปกครอง กองการปกครอง สำนักงานกำลังพล กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (รหัสตำแหน่ง 104) ปี 62 (TBC)

ผู้เข้าชม 315 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC617
  • ราคาพิเศษ : 247 บาท
  • ราคาปกติ 260 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือเตรียมสอบ นายทหารสัญญาบัตร ประจำแผนกปกครอง กองการปกครอง สำนักงานกำลังพล กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (รหัสตำแหน่ง 104) ปี 62 (TBC)

ISBN :  978-616-46327-9-0
พิมพ์ปี :  พฤษภาคม 2562
จำนวนหน้า : 262  หน้า
รูปแบบ : รูปเล่ม สันกาว 

สารบัญ

ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม                                                                   

*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 1.                                                    

*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 2.                                                    

*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 1.                                                                

*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 2.                                                                

*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ชุดที่ 1.                                              

*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ชุดที่ 2.                                              

*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ชุดที่ 1.                                             

*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ชุดที่ 2.                                            

*พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498                                                                   

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498                                             

*พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ. 2476                                                                      

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ. 2476                                                          

*ประมวลกฎหมายอาญาทหาร                                                                                        

*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญาทหาร                                                                  

*พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2535                                                        

*แนวข้อสอบพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 2. พ.ศ. 2558

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 11 พ.ศ. 2561                                                                            

*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                       

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.ปลัดกระทรวงกลาโหม

Close หน้าต่างนี้
Go Top