หมวดสินค้าหลัก

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ สรุปเนื้อหาและเฉลยข้อสอบอย่างละเอียด ใหม่ล่าสุด(GB)

ผู้เข้าชม 424 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : GB023
  • ราคาพิเศษ : 266 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ สรุปเนื้อหาและเฉลยข้อสอบอย่างละเอียด ใหม่ล่าสุด(GB)
ISBN : 978-616-216-964-9
พิมพ์ปี :  พฤษภาคม  2564
จำนวนหน้า : 252
 
**** พร้อมส่งแบบรูปเล่มเท่านั้น ไม่มีบริการแบบไฟล์ PDF E-BOOK ****
 
สารบัญ
♥ ความรู้เกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร
♥ ขอบเขตงานทะเบียนราษฎร
♥ งานบัตรประจำตัวประชาชน
♥ กฎหมายเกี่ยวกับบัตรประชาน
♥ เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน
♥ เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการทำบัตรประชาชนเด็ก
♥ ทะเบียนทั่วไป
♥ สรุปพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534
♥ แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534
♥ แนวคำถามตอบ พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร 
♥ พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 ฉบับที่5 (พ.ศ.2531) ออกตามความใน
   พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526
♥ กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ.2527) ออกตามความใน พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526
♥ พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542
♥ กฎกระทรวงฉบับที่ 8 (พ.ศ.2532) ออกตามความใน พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526
♥ กฎกระทรวงฉบับที่ 9 (พ.ศ.2533) ออกตามความใน พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526
♥ กฎกระทรวงฉบับที่ 17 (พ.ศ.2542) ออกตามความใน พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526
♥ กฎกระทรวงฉบับที่ 18 (พ.ศ.2542) ออกตามความใน พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526
♥ กฎกระทรวงฉบับที่ 19 (พ.ศ.2542) ออกตามความใน พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526
♥ กฎกระทรวงฉบับที่ 21 (พ.ศ.2547) ออกตามความใน พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526
♥ กฎกระทรวงฉบับที่ 22 (พ.ศ.2550) ออกตามความใน พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526
♥ แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526
♥ แนวข้อสอบ ระเบียนกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2541
♥ แนวข้อสอบ กฎกระทรวงกำหนดการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2547
♥ แนวข้อสอบ กฎกระทรวงกำหนดให้คนต่างด้าวปฏิบัติเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร พ.ศ.2548
♥ ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการปฏิบัติงานให้บริการประชาขน
♥ แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการบริการประชาชน
♥ แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับทะเบียนราษฎร์
♥ แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540
♥ แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำระบบฐานข้อมูลและบันทึกข้อมูล
   ทะเบียนทรัพย์สินทั้งหมดที่อยู่ในเครื่อข่ายชำระภาษีในข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 
**** พร้อมส่งแบบรูปเล่มเท่านั้น ไม่มีบริการแบบไฟล์ PDF E-BOOK ****
จัดทำโดย...สถาบันวิชาการ ตำราทอง

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Close หน้าต่างนี้
Go Top