หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 64 (TBC)

ผู้เข้าชม 525 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC628
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 64 (TBC)
ISBN :   -- 
พิมพ์ปี : พฤษภาคม 2564
จำนวนหน้า : 276 หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม แบบชีท ปกใสเย็บแม็ก 
 

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร                                                                              

*แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. 2560-2564                                                      

*แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564 ของกรมส่งเสริมการเกษตร                                                   

*ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2759)                                           

*นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์                                                                     

*เทคโนโลยีการผลิตพืช                                                                                                          

*การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรของชุมชน                                                                       

*ข้อมูลการผลิต การตลาดเพื่อการวางแผนส่งเสริมการผลิต                                                       

*ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนวัตกรรมทางการเกษตรการสร้างมูลค่าเพิ่ม                                              

*การจัดการผลผลิตในพื้นที่

*การจัดระบบเกษตรกรรม                                                                                            

*การถนอมอาหารและแปรรูปผลผลิต                                                                                

*การส่งเสริมธุรกิจการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร                                                         

*การพัฒนาเกษตรกร องค์การการเกษตร วิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย                                            

*การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร                                                                                  

*การจัดกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการกลุ่มของเกษตรกร                                                      

*เทคโนโลยีสารสนเทศในงานส่งเสริมการเกษตร                                                                     

*การศึกษาวิจัยการพัฒนาระบบและวิธีการส่งเสริมการเกษตร                                                      

*การตลาดและนโยบายการเกษตร                                                                                    

*คุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรและการแปรรูป                                                                 

*แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชุดที่ 1.                                                             

*แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชุดที่ 2.                                                             

*แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชุดที่ 3.                                                             

*แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชุดที่ 4.                                                             

*แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชุดที่ 5.        

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมส่งเสริมการเกษตร

Close หน้าต่างนี้
Go Top