หมวดสินค้าหลัก

รวมข้อสอบ 1200ข้อ ครูผู้ช่วย (สพฐ.) ใหม่ล่าสุดปี 64 (NV)

ผู้เข้าชม 82 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NV973
  • ราคาพิเศษ : 285 บาท
  • ราคาปกติ 300 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
รวมข้อสอบ 1200ข้อ ครูผู้ช่วย (สพฐ.) ใหม่ล่าสุดปี 64 (NV)
พิมพ์เมื่อ :  มิถุนายน 2564 
ISBN : -
รูปแบบ : เข้าเล่ม เย็บแม็ก ปกใส
จำนวน 310 หน้า 
 
 
รวมข้อสอบ 1200 ข้อ ครูผู้ช่วย ประจำปี พ.ศ. 2564
                                    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป
         ส่วนที่ 1 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
                    1.1 การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา
                    1.2 การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม
                    1.3 การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
         ส่วนที่ 2 ทักษะภาษาอังกฤษ
                    1. Structure
                    2. Vocabulary
                    3. Reading Comprehension
         ส่วนที่ 3 ความรู้ลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
                    3.1 ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
                    3.2 หลักการบริหารกิจบ้านเมืองที่ดี
                    3.3 วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
                    3.4 หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
                    3.5 เจคติและจริยธรรมข้าราชการ
ภาค ข. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
         ส่วนที่ 4 มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน.
                    4.1 การเปลียนแปลงบรบทของดลก สังคม 
                          และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
                    4.2 จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษาและจิตวิทยา
                          ให้คำปรึกาาในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
                    4.3 หลักสูตร ศาสตร์การสอน และการใข้เทคโนโลยีดิจิทัล
                          ในการจัดการเรียนรู้
                    4.4 การวัดประเมินผลการเรียนรู้และการวิจัย
                          เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน
                    4.5 การออกแบบและการดำเนินการเกี่ยวกับงาน
                          ประกันคุณภาพการศึกษา
         ส่วนที่ 5 ความรอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
                        และแนวทางปฏิรูปการศึกษา
                    5.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่บังคับใช้ในปัจจุบัน
                           1. รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน
                           2. กฎหมาบว่าด้วยการศึกาาภาคบังคับ
                           3. กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
                           4. กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
                           5. กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
                           6. กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการและกระทรวงศึกษาธิการ
                           7. กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก
                           8. กฎหมายว่าด้วยการศึกษาปฐมวัย
                    5.2 แนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่บังคับใช้ในปัจจุบัน
                           1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
                           2. แผนการศึกษาแห่งชาติ
                           3. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ
                     
เฉลยข้อสอบ 1200 ข้อ ครูผู้ช่วย ประจำปี พ.ศ. 2564  
 
จัดทำโดย... กลุ่มนักวิชาการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด เตรียมสอบข้าราชครู ครูผู้ช่วย ทุกสังกัด ภาค. ก+ข (ครู กทม. สพฐ. ท้องถิ่น)

Close หน้าต่างนี้
Go Top