หมวดสินค้าหลัก

พิชิตข้อสอบ ปลัดอำเภอ เจาะข้อสอบรวม 1,800 ข้อ ปี 64 (TBC)

ผู้เข้าชม 101 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC658
  • ราคาพิเศษ : 399 บาท
  • ราคาปกติ 420 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
พิชิตข้อสอบ ปลัดอำเภอ เจาะข้อสอบรวม 1,800 ข้อ ปี 64 (TBC)
ISBN : 978-616-46367-0-5
พิมพ์ปี :  มิถุนายน 2564
จำนวนหน้า : 588 หน้า
รูปแบบ : รูปเล่ม สันกาว
สารบัญ

**ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (60 คะแนน)

*เจาะข้อสอบ ความรู้ทางด้านวิชาการเมือง การปกครอง การบริหารราชการ สถานการณ์ปัจจุบัน ฯลฯ     

*เจาะข้อสอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมการปกครองและกระทรวงมหาดไทย      

*เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธฺ์ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ การติดตามและประเมินผล การบริหารเชิงกลยุทธ์และการบริหารจัดการ แผนการปฏิรูปประเทศ

*เจาะข้อสอบ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาอำเภอและการประสานแผนพัฒนาพื้นที่ นโยบายสาธารณะ นโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครอง

**ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ

*เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                                                  

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                                                    

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                                                   

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                                                   

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                        

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540                                              

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562                                                     

*เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                               

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                               

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561                                                               

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561                                                    

*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                                                       

*เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561       

*เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกฏหมายทั่วไป                                                                                                                                                                  

*เจาะข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                                 

*เจาะข้อสอบกฎหมายอาญาและกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                         

*เจาะข้อสอบ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                   

**ความรู้ที่ใช้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (120 คะแนน)

*รวมข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการปกครองท้องที่ พ.ศ.2547  ได้แก่ กฏหมายปกครองท้องที่ กฏหมายระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบลและคณะกรรมการหมู่บ้าน การสนับสนุนการเลือกตั้ง การบริหารจัดการแนวเขตการปกครองและที่สาธารณะประโยชน์ หมวดนี้

*เจาะข้อสอบพ.ร.บ.งานทะเบียนราษฏร และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562

*เจาะข้อสอบพ.ร.บ.สัญชาติและแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551

*เจาะข้อสอบพ.ร.บ.คำนำหน้านามหญิง พ.ศ.2551       

*เจาะข้อสอบพ.ร.บ.บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2554       

*เจาะข้อสอบพ.ร.บ.งานทะเบียนครอบครัว

*เจาะข้อสอบพ.ร.บ.ชื่อบุคคล พ.ศ.2505 และที่แก้ไขถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2548

*เจาะข้อสอบ ทะเบียนพินัยกรรม   

*เจาะข้อสอบทะเบียนนิติกรรม

*เจาะข้อสอบทะเบียนสัตว์พาหนะ

 *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง

และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490                                                                                        

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. 2478 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8 พ.ศ. 2505                       

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ. 2487                                                             

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. 2474

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ.2535                                                                               

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.โรงรับจำนำ พ.ศ. 2505และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2534                      

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ. 2547                                                                        

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ. 2509 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560                            

*เจาะข้อสอบงานมูลนิธิ/และเจาะข้อสอบทะเบียนสมาคม

*เจาะข้อสอบพ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 12 พ.ศ.2552

*เจาะข้อสอบกิจการกองอาสารักษาดินแดน 2497 และกฏกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

*เจาะข้อสอบพ.ร.บ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558              

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558                                                                   

*เจาะข้อสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ  ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ(English Proficiency) ได้แก่ ไวยากรณ์ (Grammar)                                    , คำศัพท์ (Vocabulary)  และการอ่านเพื่อจับใจความ  (Reading Comprehension)         

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ปลัดอำเภอ

Close หน้าต่างนี้
Go Top