หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักวิชาการสาธารณสุข กรมอนามัย ปี 64(TBC)

ผู้เข้าชม 55 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC662
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ นักวิชาการสาธารณสุข กรมอนามัย ปี 64(TBC)
ISBN :  -- 
พิมพ์ปี :  มิถุนายน 2564
จำนวนหน้า : 275 หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม ปกใส เย็บแม็ก
 
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมอนามัย                                                                                                                       

*ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข                                                                                                       

*แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข                                                                                                

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                                 

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                                                   

*ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562                                                                                                   

*ความรู้เกี่ยวกับการปฎิบัติหน้าที่ราชการ                                                                                                   

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการปฎิบัติหน้าที่ราชการ                                                                            

*พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535                                                                                             

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560                           

*พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559                                                            

*พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2564                                                        

*พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558                                                                                                    

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558                                                                              

*พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550                                                                                            

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553             

*ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. 2545             

*ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ                                                                                                   

*หลักการเฝ้าระวังโรค ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ                                                                                       

*สิทธิตามหลักประกันสุขภาพ ประกันสังคม กองทุนทดแทน ประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว และสิทธิผู้ป่วย                    

*หลักการพยาบาลเบื้องต้น  การช่วยฟื้นคืนชีพ CPR                                                                                                

*งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม งานอาชีวอนามัย สุขาภิบาลอาหาร                                                                                  

*งานสุขศึกษา เผยแพร่ อบรม สาธิต ให้ความรู้ด้านสาธารณสุขแก่ อาสาสมัครสาธารณสุข

กรรมการชุมชน ประชาชน และเครือข่ายสุขภาพ                                                                                           

*การส่งเสริมสุขภาพอนามัย ตามกลุ่มวัย                                                                                                   

*การบริหารงานสาธารณสุข                                                                                                                    

*การจัดทำฐานข้อมูลสาธารณสุข                                                                                                              

*ภารกิจงานเภสัชสาธารณสุข                                                                                                                   

*การคุ้มครองผู้บริโภค                                                                                                                           

*แนวข้อสอบ สาธารณสุข ชุดที่ 1.                                                                                                      

*แนวข้อสอบ สาธารณสุข ชุดที่ 2.                                                                                                      

*แนวข้อสอบ สาธารณสุข ชุดที่ 3.                                                                                                      

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                         

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมอนามัย

Close หน้าต่างนี้
Go Top