หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมพัฒนาที่ดิน ปี 64(TBC)

ผู้เข้าชม 69 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC670
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมพัฒนาที่ดิน ปี 64(TBC)
ISBN :  ---- 
พิมพ์ปี :  มิถุนายน 2564
จำนวนหน้า : 275 หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม แบบชีท ปกใส เย็บแม็ก
 
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาที่ดิน                                                                                       

*นโยบายและยุทธศาสตร์ที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์                                                 

*นโยบายรัฐบาล                                                                                                        

*การปฏิรูปประเทศ                                                                                                     

*ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580                                                                        

*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                   

*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                                      

 *แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                  

*ความรู้เกี่ยวกับระบบราชการ 4.0                                                                                    

*การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ                                                                        

*วิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของส่วนราชการ                                  

*การวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                       

*การจัดทำแผนงาน โครงการ                                                                                         

*การบริหารแผนงานโครงการ                                                                                         

*การติดตามและประเมินผล                                                                                           

*ความรู้ด้านการวางแผน                                                                                               

*ความรู้ด้านงบประมาณ                                                                                               

*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                           

*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                           

*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                           

*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 4.                                                           

*แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม                                            

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมพัฒนาที่ดิน

Close หน้าต่างนี้
Go Top