หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ปี 64 (TBC)

ผู้เข้าชม 189 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC676
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ปี 64 (TBC)
ISBN :  ---- 
พิมพ์ปี :  มิถุนายน 2564
จำนวนหน้า : 274 หน้า
รูปแบบ : รูปเล่ม แบบชีท ปกใส เย็บแม็ก
 
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน                                                              

*พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553             

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาเด็กเยาวชน

และครอบครัว พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2559                                              

*พระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ. 2561                       

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ. 2561              

*ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น                                                                                

*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น                                                             

*ระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนว่าด้วยการตรวจค้นสิ่งของต้องห้าม ตรวจสอบจดหมาย

เอกสาร พัสดุภัณฑ์ หรือสิ่งสื่อสารอื่นหรือสกัดกั้นการติดต่อสื่อสารทางโทรคมนาคมหรือทางใด ซึ่งมีถึง

หรือมาจากเด็กหรือเยาวชน พ.ศ. 2564                                                                                

*ระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนว่าด้วยสิ่งของต้องห้าม สิ่งของที่อนุญาตหรือไม่อนุญาต

ให้เก็บรักษาไว้ในสถานที่ควบคุมและการจำหน่ายและการทำลายสิ่งของนั้น พ.ศ. 2564                           

*ความรู้พื้นฐานด้าน Computer                                                                                        

*แนวข้อสอบ ความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์                                                                             

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                               

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564                                                                              

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

 พ.ศ. 2561                                                                                                              

*แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                              

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                             

*ความรู้เกี่ยวกับแผนงาน                                                                                               

*ความรู้เกี่ยวกับงบประมาณ                                                                                            

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับแผนงาน                                                                             

*แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป  

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Close หน้าต่างนี้
Go Top