หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการพลังงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ปี64

ผู้เข้าชม 52 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC683
  • ราคาพิเศษ : 266 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการพลังงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ปี64 (TBC)
ISBN : BB-167
พิมพ์ปี :   กรกฎาคม 2564
จำนวนหน้า : 264 หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม สันกาว
 
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงพลังงานและสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน                                                   

*บทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน                                                          

*นโยบายรัฐบาลด้านพลังงาน                                                                                                                                   

*ความรู้ด้านยุทธศาสตร์ และแผนด้านพลังงาน          

      – ลักษณะที่สำคัญของกระทรวงพลังงาน                                                                                                        

      –  แผนปฏิบัติการราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกระทรวงพลังงาน                                     

      –  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนลำดับรอง ในประเด็นด้านพลังงาน                                                              

      –  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.  2561 – 2580)                                                                         

      –  แผนปฏิรูปประเทศ                                                                                                                                              

      –  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2561 – 2565                                                 

      –  แผนปฏิบัติการราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกระทรวงพลังงาน                                     

       – แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน                                                       

*ความรู้ทั่วไปด้านพลังงาน                                                                                                                                         

*ความเข้าใจเกี่ยวกับการเชื่อมโยงด้านพลังงานไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ในจังหวัด      

*พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550                  

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550   

*พระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550               

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550    

*พระราชบัญญัติ การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 2550          

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535                                            

*พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550                                                                               

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550                                                    

*ความรู้เกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ                                                                                                               

*ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน                                                                                        

*การวิเคราะห์เชิงวิชาการด้านพลังงาน                                                                                                                  

*ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัด 

*รวมแนวข้อสอบนักวิชาการพลังงาน     

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Close หน้าต่างนี้
Go Top