หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นิติกร 4 การประปาส่วนภูมิภาค ปี64 (TBC)

ผู้เข้าชม 114 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC692
  • ราคาพิเศษ : 266 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นิติกร 4 การประปาส่วนภูมิภาค ปี64 (TBC)
ISBN :  BB - 169
พิมพ์ปี :   กรกฎาคม 2564
จำนวนหน้า : 317 หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม สันกาว

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค                                                                                  

*แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา การคำนวณความมีเหตุผล                                          

*แนวข้อสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ                                                                           

*ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) 

*แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1

*แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2

*พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฏหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 15 พ.ศ. 2562

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฏหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 15 พ.ศ. 2562

*แนวข้่อสอบพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562

*พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2562

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2562

*พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

*แนวข้อสอบกฏหมายปกครอง

*แนวข้อสอบประมวลกฏหมายแพ้งและพาณิชย์

*แนวข้อสอบประมวลกฏหมายอาญา

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top