หมวดสินค้าหลัก

เจาะข้อสอบ นิติกร 4 การประปาส่วนภูมิภาค (TBC)

ผู้เข้าชม 115 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC693
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
เจาะข้อสอบ นิติกร 4 การประปาส่วนภูมิภาค ปี64 (TBC)
ISBN :  ---
พิมพ์ปี :   กรกฎาคม 2562
จำนวนหน้า : 257 หน้า
รูปแบบ :  แบบชีท ปกใส เย็บแม็ก

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค

*แนวข้อสอบความรู้ด้านการคิดคำนวณและความมีเหตุผล

*แนวข้อสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ 

*ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy)

*แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

*แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.

*แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.

*พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 13 พ.ศ. 2556

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562

*พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539     และที่แก้ไขเพิ่มฉบับที่ 2. พ.ศ. 2557

*แนวข้อสอบ กฎหมายปกครอง

*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top