หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมการปกครอง ปี 64 (TBC)

ผู้เข้าชม 61 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC706
  • ราคาพิเศษ : 284 บาท
  • ราคาปกติ 299 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมการปกครอง ปี 64 (TBC)
ISBN :   BB - 170 
พิมพ์ปี :   กรกฎาคม 2564
จำนวนหน้า : 325 หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม สันกาว
 
สารบัญ

*วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมการปกครองและกระทรวงมหาดไทย           

*ความรอบรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของ

ประเทศไทยและต่างประเทศ                                                                                             

*แนวข้อสอบความรอบรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม

และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ                                                                      

*ความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Windows และแนวข้อสอบ MS Word ,Excel ,PowerPoint                            

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                                                    

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                                                   

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                             

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564                                                                                                    

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540                                              

*แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                                                    

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558               

*พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457                                                                 

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 12 พ.ศ. 2552                   

*ความรู้เกี่ยวกับการอำนวยความเป็นธรรมของฝ่ายปกครอง                                                        

*ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในในอำนาจหน้าที่ของกรมการปกครอง      

*ความรู้เกี่ยวกับงานกิจการกองอาสารักษาดินแดน                                                                   

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ.2497                                           

*พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534                                                                    

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2562           

*พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526                                                              

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2554                                                                              

 *ความรู้เกี่ยวกับการทะเบียนทั่วไป                                                                                     

*การวางแผนเชิงกลยุทธ์  การจัดทำแผนยุทธศาสตร์                                                                

*ความรู้ด้านแผนงาน โครงการ การติดตามและประเมินผล                                                        

*การบริหารเชิงกลยุทธ์                                                                                                 

*การบริหารจัดการ                                                                                                     

*การบริหารทรัพยากรมนุษย์                                                                                           

*แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                    

*การวิเคราะห์นโยบาย                                                                                                 

*แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                                         

*แนวข้อสอบพนักวิเคราะห์นโยบายและแผน     

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมการปกครอง

Close หน้าต่างนี้
Go Top