หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน (ด้านปฏิรูปที่ดิน) สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปี 64 (TBC)

ผู้เข้าชม 45 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC708
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน (ด้านปฏิรูปที่ดิน) สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปี 64 (TBC)
ISBN :  ---
พิมพ์ปี :   กรกฎาคม 2564
จำนวนหน้า : 273 หน้า
รูปแบบ :  แบบชีท ปกใสเย็บแม็ก รูปเล่ม
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม                                                               

*พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518                                                     

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพ.ศ. 2518และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2532                                                                                                    

*ความรู้เกี่ยวกับกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม                                                             

*ความรู้เกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม                                                                      

*การบริหารจัดการและการพัฒนาภาคเกษตรกรรมและภาคชนบท                                                 

*การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12(พ.ศ.2560-2564)  

*ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างการพัฒนาชนบทและเมืองอย่างยั่งยืน                                             

*ความรู้ด้านการจัดทำแผนงานงบประมาณ                                                                           

*ความรู้ด้านการจัดทำ โครงการ                                                                                                

*ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภาครัฐ                                                                      

*แนวข้อสอบแผนงาน โครงการ                                                                                   

*แนวข้อสอบการพัฒนาภาคเกษตรกรรม                                                                         

*แนวข้อสอบเกี่ยวกับสารสนเทศ                                                                                   

*แนวข้อสอบการบริหารจัดการ                                                                                    

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top