หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ ผู้ช่วยพนักงานไต่สวน สำนักงาน ป.ป.ช. (TBC)

ผู้เข้าชม 282 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC712
  • ราคาพิเศษ : 276 บาท
  • ราคาปกติ 290 บาท ลด5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ ผู้ช่วยพนักงานไต่สวน สำนักงาน ป.ป.ช. ปี 64(TBC)
ISBN :  BB-173
พิมพ์ปี :    สิงหาคม 2564
จำนวนหน้า : 272 หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม สันกาว
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน ปปช.                                                                                                 

*วิชากฏหมายการตรวจสอบและไต่สวนการทุจริต

*พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561                 

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561                                                                                   

*ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการตรวจสอบและไต่สวนพ.ศ. 2561                                                               

*แนวข้อสอบระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการตรวจสอบ

และไต่สวน พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564                                                   

*ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการคุ้มครองช่วยเหลือพยานพ.ศ. 2562                                                                     

*แนวข้อสอบระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการคุ้มครอง ช่วยเหลือพยาน พ.ศ. 2562                                                                                             

*ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขใน การกันบุคคลไว้เป็นพยานโดยไม่ดำเนินคดี พ.ศ. 2561                                                              

*แนวข้อสอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการกันบุคคลไว้เป็นพยานโดยไม่ดำเนินคดี พ.ศ. 2561                                                

*ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการดำเนินคดี การช่วยเหลือ ในทางคดี และการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินในคดี พ.ศ. 2563                                                   

*แนวข้อสอบระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการดำเนินคดี การช่วยเหลือในทางคดี และการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินในคดี พ.ศ. 2563                                    

*วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่

*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา หมวด 2 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ และความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม                                                                         

*พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542                        

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542                

*พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502                     

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ.2502             

*แนวข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน                                                                              

*พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559                                       

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลคดีอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559                          

*พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559                                            

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559                                    

*พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพ.ศ. 2560                                                                         

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2560                                                                 

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน 2551 วินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย                                                                                   

*วิชาภาษาอังกฤษ

*ภาษาอังกฤษเบื้องต้น                                                                                                  

*บทความเกี่ยวกับเรื่องการทุจริต

 

จัดทำโดย... THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top