หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด (พนักงานราชการเฉพาะกิจ) กรมคุมประพฤติ ปี 64 (TBC)

ผู้เข้าชม 177 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC715
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด (พนักงานราชการเฉพาะกิจ) กรมคุมประพฤติ ปี 64 (TBC)
ISBN :  -- 
พิมพ์ปี :   กันยายน 2564
จำนวนหน้า : 271 หน้า
รูปแบบ :  แบบชีท ปกใสเย็บแม็ก
 
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ  

*พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559                                                                            

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติคุมประพฤติพ.ศ. 2559                                                           

*นโยบายรัฐบาล                                                                                                        

*ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)                                                                              

*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                      

*สรุปสาระสำคัญแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                                                  

*แผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน                                                                

*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                                      

*แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                    

*แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรมและกรมคุมประพฤติ                                  

*นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 2564                                                                   

*นโยบายอธิบดีกรมคุมประพฤติ                                                                                       

*การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในงานคุมประพฤติ                                                                

*แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป                                                                                          

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมคุมประพฤติ

Close หน้าต่างนี้
Go Top