หมวดสินค้าหลัก

รวมข้อสอบ 1000ข้อ พนักงานการเงิน4 ธ.ก.ส. .ใหม่ล่าสุดปี64 (NV)

ผู้เข้าชม 335 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NV976
  • ราคาพิเศษ : 266 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

รวมข้อสอบ 1000ข้อ พนักงานการเงิน4 ธ.ก.ส. .ใหม่ล่าสุดปี64 (NV)

พิมพ์     : พฤศจิกายน 2564

จำนวน  : 298 หน้า

รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

สารบัญ

ขอบเขตเนื้อหาการสอบ (สำหรับบุคคลภายนอก)ฯ

รวมข้อสอบ 1000ข้อ ตำแหน่ง พนักงานการเงิน ระดับ4 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ประจำปี 2564

ส่วนที่ 1 วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป

  1.1 ความสามารถเชิงคณิตศาสตร์

      - อนุกรม 

      - โจทย์คณิตศาสตร์

      - การวิเคราะห์ข้อมูลจากกราฟ ตาราง

  1.2 การคิดวิเคราะห์และเหตุผล

      - อุปมาอุปไมย

      - เงื่อนไขภาษา

      - เงื่อนไขสัญลักษณ์

  1.3 ความสามารถทางด้านภาษาไทย

  1.4 ความสามารถทางมิติสัมพันธ์

  1.5 ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ

       - การอ่านเพื่อจับใจความ (Reading Comprehension)

       - คำศัพท์ (Vocabulary)

       - โครงสร้างของประโยคต่างๆ (Structure)

ส่วนที่ 2 วิชาความละเอียดแม่นยำ

ส่วนที่ 3 วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง พนักงานการเงิน ระดับ 4 

  1 ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี 

     1.1 หมวดบัญชีการเงิน

        1.1.1 การวิเคราะห์ / บันทึกบัญชี
        1.1.2 การแก้ไข / ปรับปรุงบัญชี                                                                                                                                                                                    1.1.3 การปรับปรุงเพื่อปิดบัญชี                                                                                                                                                                                    1.1.4 การจัดทำงบการเงิน

    1.2 หมวดบัญชีบริหาร

         1.2.1 การบัญชีต้นทุน                                                                                                                                                                                                     1.2.2 การวิเคราะห์ต้นทุน                                                                                                                                                                                               1.2.3 การวิเคราะห์งบการเงิน

  2 ความรู้เกี่ยวกับการเงินการธนาคารและสินเชื่อเบื้องต้น

     2.1 ตลาดการเงิน                                                                                                                                                                                                           2.2 ธุรกรรมการเงินและการธนาคาร                                                                                                                                                                           2.3 การบริหารการเงิน                                                                                                                                                                                                        2.3.1 โครงสร้างทางการเงินและการวางแผนทางการเงิน                                                                                                                                        2.3.2 การคำนวณดอกเบี้ย / อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน / หลักการลงทุน                                                                                                      2.3.3 ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                          2.4 ความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อเบื้องต้น                                                                                                                                                                              2.5 ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

  3 ความรู้เกี่ยวกับ ธ.ก.ส. ( วิสัยทัศน์  พันธกิจ ยุทธศาสตร์ของ ธ.ก.ส.)

  4 ความรู้เกี่ยวกับ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเงิน

  5 ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

  6 ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชนบทและชุมชน

  7 ความรู้เกี่ยวกับการตลาด ลูกค้าสัมพันธ์ CRM / พฤติกรรมผู้บริโภค

  8 ขีดความสามารถหลัก (Core Competency)                                                                                                                                                                 (ร่วมพลังใจ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ใส่ใจลูกค้า มีความเป็นมืออาชีพ ยึดหลักจริยธรรมและความโปร่งใส)

  9 จรรยาบรรณ / ธรรมาภิบาล / การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่คำนึงถึงความเสี่ยง (Risk Culture)                                                                       ความรู้เบื้องต้นกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ (ปปง.) /                                                                                                           การกำกับดูแลการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct)

เฉลยข้อสอบ 1000ข้อ พนักงานการเงินระดับ4 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส. ปี 2564)

 

    พร้อมส่งแบบรูปเล่มเท่านั้น ไม่มีบริการแบบไฟล์ PDF E-BOOK     

จัดทำโดย... กลุ่มนักวิชาการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top