หมวดสินค้าหลัก

ตำราเรียน POL1100 รัฐศาสตร์ทั่วไป (64029)

ผู้เข้าชม 2,545 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : POL1100RU
  • ราคาพิเศษ : 95 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

POL1100 รัฐศาสตร์ทั่วไป

รายละเอียดตำรา

คณาจารย์คณะรัฐศาสตร์

พิมพ์ครั้งที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2564 

ประกอบด้วย

บทนำ (ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์)

บทที่ 1 พัฒนาการและลักษณะทั่วไปของวิชารัฐศาสตร์ และแนวทางการศึกษา(รศ.ดร.ศุภชัย ศุภผล)

บทที่ 2 รัฐคืออะไร รัฐจารีต รัฐสมัยใหม่((ศ.ดร.ชญาน์ทัต ศุภชลาศัย)

บทที่ 3 ปรัชญาการเมืองและทฤษฎีการ(รศ.ดร.ศุภชัย ศุภผล)

บทที่ 4 อุดมการณ์ทางการเมือง(ผศ.ดร.กานต์ บุณยะกาญจน)

บทที่ 5 การปกครองเปรียบเทียบ : ระบอบและระบบการเมือง(อ.นพพล ผลอำนวย)

บทที่ 6 การเมืองเปรียบเทียบ(อ.ดร.กฤติธี ศรีเกตุ)

บทที่ 7 สถาบันการเมืองในรัฐสมัยใหม่(อ.ปิยะภพ เอนกทวีกุล)

บทที่ 8 การปกครองท้องถิ่น(อ.ดร.วีระยุทธ พรพจน์ธนมาศ)

บทที่ 9 สังเขปประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัยใหม่(ผศ.ดร.เพิ่มศักดิ์ จะเรียมพันธ์)

บทที่ 10 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ : พื้นฐานของการศึกษารัฐศาสตร์ในมิติระหว่างประเทศ(ผศ.ดร.จักรี ไชยพินิจ)

บทที่ 11 การบริหารรัฐกิจ(อ.ดร.ธีระพล เกรียงพันธุ์ลอ.ดร.ศกลรัตน์ จิรรุ่งเรืองวงศ์)

 

 
 
คณาจารย์คณะรัฐศาสตร์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด POL1100 / PS103

Close หน้าต่างนี้
Go Top