หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมคุมประพฤติ (TBC)

ผู้เข้าชม 136 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC727
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมคุมประพฤติ (TBC)
ISBN : 978-616-46368-3-5
พิมพ์ปี :   ธันวาคม 64
จำนวนหน้า : 282 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่มสันกาว 
 

สารบัญ 

*ความรู้เกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ                                                                                

*ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมือง                                                                                 

*นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 2564                                                                   

*นโยบายอธิบดีกรมคุมประพฤติ                                                                                       

*นโยบายรัฐบาล                                                                                                        

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                 

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             

*ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม                                                                         

*แนวข้อสอบ แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                                                  

*ความรู้ด้านการจัดทำงบประมาณเบื้องต้น                                                                           

*การติดตามและประการเมินผล                                                                                                

*ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580                                                                               

*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                      

*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                                      

*แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                    

*ยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม                                                                                        

*ยุทธศาสตร์กรมคุมประพฤติ                                                                                          

*การวิเคราะห์นโยบาย                                                                                                 

*ความรู้ด้านแผนงาน โครงการ                                                                                       

*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                            

*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                           

*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                            

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม                                                      

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์  

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมคุมประพฤติ

Close หน้าต่างนี้
Go Top