หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ พนักงานจัดการงานบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปี 64 (TBC)

ผู้เข้าชม 292 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC728
  • ราคาพิเศษ : 230 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ พนักงานจัดการงานบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปี 64 (TBC)
ISBN :  --- 
พิมพ์ปี :   ธันวาคม 64
จำนวนหน้า : 278 หน้า
รูปแบบ :  ปกใส เย็บแม็ก แบบชีท
 

สารบัญ 

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                                                                 

*ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                                                   

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562           

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                                                   

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ. 2539                                       

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ. 2540                                               

*แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546        

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                                                    

*แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ. 2564   

*ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล                                                                                  

*การบริหารจัดการข้อมูล                                                                                               

*การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร                                                                                           

*แนวข้อสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำนักงาน                                     

*ภาคความรู้ความสามารถที่เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ.2547และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562                                                                                                   

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่3. พ.ศ.2562     

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555                         

*กฎ ระเบียบเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือน เลื่อนขั้นค่าจ้างและเลื่อนค่าตอบแทน                                    

*การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน                              

*ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ                                                           

*การพัฒนาระบบราชการ                                                                                              

*การบริหารทรัพยากรบุคคล การพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ                                                    

*การบริหารผลการปฏิบัติงาน                                                                                          

*การสรรหาและเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ                                                              

*การวิเคราะห์งาน                                                                                                      

*การกำหนดตำแหน่งและการวางแผนอัตรากำลัง                                                                    

*แนวข้อสอบทรัพยากรบุคคล                                                                                      

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Close หน้าต่างนี้
Go Top