หมวดสินค้าหลัก

รวมข้อสอบปรนัย 1200ข้อ นิติกรปฏิบัติการ (ภาค ข.) กรมบังคับคดี (NV)

ผู้เข้าชม 320 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NV983
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

รวมข้อสอบปรนัย 1200ข้อ นิติกรปฏิบัติการ (ภาค ข.) กรมบังคับคดี (NV)

พิมพ์     :  ธันวาคม 2564

จำนวน  : 273 หน้า

รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

สารบัญ

ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันฯ

รวมข้อสอบ 1200ข้อ นิติกรปฏิบัติการ กรมบังคับคดี ประจำปี 2565   

 1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายพื้นฐาน 

    ส่วนที่ 1 กฎหมายล้มละลายและการฟิ้นฟูกิจการของลูกหนี้

    ส่วนที่ 2 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

    ส่วนที่ 3 กฎหมายลักษณะพยาน

    ส่วนที่ 4 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

    ส่วนที่ 5 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

                   และที่แก้ไขเพิ่มเติม

    ส่วนที่ 6 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

    ส่วนที่ 7 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

                  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

    ส่วนที่ 8 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

                  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

    ส่วนที่ 9 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์

                   และวิธีบริหารกิจบ้านเมืองที่ดี

    ส่วนที่ 10 ความรู้เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การบริหารราชการ

                    และแผนยุทะศาสตร์ชาติ 20 ปี

>>>>>>  เฉลยข้อสอบ 1200ข้อ นิติกรปฏิบัติการ กรมบังคับคดี ประจำปี 2565 <<<<<<< (เฉลยท้ายเล่ม)

    พร้อมส่งแบบรูปเล่มเท่านั้น ไม่มีบริการแบบไฟล์ PDF E-BOOK     

จัดทำโดย... กลุ่มนักวิชาการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมบังคับคดี

Close หน้าต่างนี้
Go Top