หมวดสินค้าหลัก

รวมข้อสอบ 800ข้อ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กทม. ครั้งที่ 1/2564 (NV)

ผู้เข้าชม 622 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NV985
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
รวมข้อสอบ 800ข้อ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กทม.  ครั้งที่ 1/2564 (NV)
พิมพ์ : ธันวาคม 2564
จำนวน : 286 หน้า
รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน
 
             *** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ **
 
สารบัญ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการฯ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันฯ
                                                              รวมข้อสอบ 800ข้อ นักวิชาการเงินและบัญชี
                                                              กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2564

ส่วนที่ 1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

           1.1 หลักวิชาการเงิน ภาษีอากร การรับเงิน การรับเงิน การจ่ายเงิน
                 - หลักวิชาการเงิน
                 - ภาษีอากร
                 - การรับเงิน การจ่ายเงิน
           1.2 หลักการบัญชี การจะดทำงบการเงิน งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
                 หลักการบัญชีคู่ การตรวจสอบบัญชีการเงินเบื้องต้น
                        -หลักการบัญชี
                        -การจัดทำงบการเงิน
                        -งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
                        -หลักการบัญชีคู่
                        -การตรวจสอบบัญชีการเงินเบื้องต้น
           1.3 หลักวิชาการงบประมาณ การวิเคราะห์งบประมาณ
                 และการบริหารงบประมาณ
           1.4 หลักวิชาการพัสดุและทรัพย์สิน
 
ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

           2.1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528
                 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
                 พ.ศ. 2539 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2542
                 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
            2.2 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
                  และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
            2.3 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
                  และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
            2.4 ข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2563
            2.5 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดประเภท รายรับ - รายจ่าย
                  และการปฏิยติที่เกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ. 2533 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2536
                  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540
            2.6 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน
                  การนำส่งเงินและการตรวจเงิน พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
            2.7 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชหาร พ.ศ. 2540
            2.8 พระราชบัญญัติการอำนวยวามสะดวกในพิจารณาอนุญาติของทางราชการ พ.ศ. 2558
            2.9 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี
 
 
พร้อมส่งแบบรูปเล่มเท่านั้น ไม่มีบริการแบบไฟล์ PDF E-BOOK
 
 
จัดทำโดย... กลุ่มนักวิชาการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรุงเทพมหานคร (กทม.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top