หมวดสินค้าหลัก

รวมข้อสอบ 1300ข้อ นิติกรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ใหม่ล่าสุดปี 65(NV)

ผู้เข้าชม 306 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NV994
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

รวมข้อสอบ 1300ข้อ นิติกรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ใหม่ล่าสุดปี 65(NV)

พิมพ์     :  มกราคม 2565

จำนวน  : 274 หน้า

รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน

 

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

สารบัญ

ประกาศ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครสอบฯ

                รวมข้อสอบ 1300ข้อ นิติกรปฏิบัติการ 

                กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2565

ส่วนที่ 1 กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์

ส่วนที่ 2 กฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ

ส่วนที่ 3 กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

ส่วนที่ 4 กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

ส่วนที่ 5 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ส่วนที่ 6 ประมวลกฎหมายอาญา

ส่วนที่ 7 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

ส่วนที่ 8 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ส่วนที่ 9 กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

ส่วนที่ 10 กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

ส่วนที่ 11 กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

ส่วนที่ 12 กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารทางราชการ

ส่วนที่ 13 กฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติของทางราชการ

ส่วนที่ 14 ความรู้เกี่ยวกับวิชาสหกรณ์

ส่วนที่ 15 ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

เฉลยข้อสอบ 1300ข้อ นิติกรปฏิบัติการ

                                     กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2565

 

 

จัดทำโดย... กลุ่มนักวิชาการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมส่งเสริมสหกรณ์

Close หน้าต่างนี้
Go Top