หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ กทม. / กรุงเทพมหานคร ปี 65 (TBC)

ผู้เข้าชม 556 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC743
  • ราคาพิเศษ : 266 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ กทม. / กรุงเทพมหานคร ปี 65 (TBC)
ISBN :   978-616-46369-2-7
พิมพ์ปี :     มกราคม 2565
จำนวนหน้า : 315  หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม สันกาว
 

สารบัญ 

*พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535                                                                             

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560                

*พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535                                                          

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                                                    

*พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535                                                                                  

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                        

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558                                                                      

*การสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัยของอาหาร                                                                 

*การตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารเบื้องต้น                                                                          

*การสุขาภิบาลโรงงาน การสุขาภิบาลทั่วไป                                                                          

*การอาชีวอนามัยและความปลอดภัย                                                                                 

*การควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อมทางน้ำ ทางอากาศ ทางเสียง                                                        

*การกำจัดขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย สิ่งปฏิกูล                                                                   

*การควบคุมแมลงและสัตว์นำโรค                                                                                     

*การสุขาภิบาลที่พักอาศัยและอาคาร                                                                                  

*คุณภาพอากาศและเสียง                                                                                              

*การอนามัยสิ่งแวดล้อม อนามัยชุมชน                                                                                

*การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับภาวะฉุกเฉิน                                                                  

*การจัดการเหตุรำคาญ                                                                                                          

*การประเมินความเสี่ยงและผลกระทบทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพอนามัย                             

*แนวข้อสอบ การประเมินความเสี่ยงและผลกระทบทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพอนามัย          

*แนวข้อสอบ ถาม-ตอบ การจัดการคุณภาพน้ำ                                                                  

*แนวข้อสอบ ถาม-ตอบ คุณภาพอากาศและเสียง                                                               

*แนวข้อสอบ ถาม-ตอบ การจัดการกากของเสียและสารอันตราย                                              

*แนวข้อสอบ รวม นักวิชาการสุขาภิบาล   

 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรุงเทพมหานคร (กทม.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top