หมวดสินค้าหลัก

ตำราเรียน LAW2103 (LAW2003) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ (65009)

ผู้เข้าชม 515 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : LAW2103RU
  • ราคาพิเศษ : 146 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

LAW2103 (LAW2003)

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้

รายละเอียดตำรา

รศ.ดร.สุมาลี วงษ์วิทิต

พิมพ์ครั้งที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2563 จำนวน 3,000 เล่ม

ประกอบด้วย

ภาคที่ 1  บทนำและบททั่วไป

บทที่ 1  บทนำ

บทที่ 2  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายละเมิด

บทที่ 3  ความรับผิดเพื่อละเมิดอันเกิดจากตนเองเป็นผู้ผิด

บทที่ 4  ความรับผิดเพื่อละเมิดอันเกิดจากผู้อื่นเป็นผู้ที่ต้องรับผิด

บทที่ 5  ความรับผิดเพื่อละเมิดอันเกิดจากทรัพย์เป็นต้นเหตุความเสียหาย

บทที่ 6 ค่าสินไหมทดแทน

บทที่ 7 อายุความและการพิพากษาคดีละเมิด

บทที่ 8 นิรโทษกรรม

บทที่ 9 จัดการงานนอกสั่ง

บทที่ 10 ลาภมิควรได้

บรรณานุกรม

รศ.ดร.สุมาลี วงษ์วิทิต

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด LAW2103 / LAW2003 / LA203 / LW208

Close หน้าต่างนี้
Go Top