หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปี 65(TBC)

ผู้เข้าชม 286 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC764
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปี 65(TBC)
ISBN : ---
พิมพ์ปี :     มีนาคม 2565 
จำนวนหน้า : 271  หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่มแบบชีท ปกใสเย็บแม็ก

สารบัญ 

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา                                                                         

*แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ. 2564 ชุดที่ 1.                            

*แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ. 2564 ชุดที่ 2.                            

*ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2562                                                                            

*แนวข้อสอบ ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2562                                                         

*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554                                                   

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554                                           

*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554                                                            

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554

และที่ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562                                                                                 

*ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติและวงงานรัฐสภา                                                        

*ความรู้เกี่ยวกับการร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ                                                       

*ระเบียบสภานิติบัญญัติแห่งชาติว่าด้วยการลงชื่อมาประชุมและการลาประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2560                                                                                                               

*ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและกรรมาธิการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557               

*ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2557                                                           

*ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของรัฐสภา พ.ศ. 2559                                                  

*กระบวนการตราพระราชบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560                                      

*กระบวนการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามบททั่วไป ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พ.ศ.2560                                                                                                                

*แนวข้อสอบ กระบวนการนิติบัญญัติ                                                                              

*แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม                                               

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์               

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.เลขาธิการวุฒิสภา

Close หน้าต่างนี้
Go Top