หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน (บัญชี) ปฏิบัติการ สนง.การตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) (SP)

ผู้เข้าชม 220 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : SP039
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน (บัญชี) ปฏิบัติการ สนง.การตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) (SP)
ISBN : 978-616-216-677-8
พิมพ์ปี 2562
จำนวน 245 หน้า 
 
 ** พร้อมส่งแบบ เล่มเท่านั้น ไม่มีบริการแบบไฟล์ PDF E-BOOK **
 
หลักสูตรการสอบ
>> ประวัติ สตง.
>> การสอบบัญชี รวมถึงมาตรฐานการสอบบัญชี มาตรฐานงานสอบทาน มาตรฐานงาน
     ที่ให้ความเชื่อมั่น และมาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง
>> การบัญชี รวมถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
>> กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชีภาครัฐ
     * ขอบเขตเนื้อหาประกอบด้วย
        ** ประมวลรัษฎากร
        ** พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547
        ** พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
        ** พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491
        ** พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502
>> ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการสอบบัญชี
     * ขอบเขตเนื้้อหาประกอบด้วย บทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสอบบัญชี
        หรือเนื้อหามาตรฐานการรายงานทางการเงิน หรือมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งมีเนื้อหา เช่น
        การนำเสนองบการเงิน การประเมอินความเสี่ยงในการสอบบัญชี การควบคุมภายในตามแนว
        COSO  และรายงานของผู้สอบบัญชี
จัดทำโดย...สถาบันวิชาการ SP ACADEMY

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.การตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top